Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi Suomen Lihavuuslääkäriyhdistys r.y. - Obesitasläkarföreningen i Finland r.f., ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lihavuuden hyvää hoitoa ja hyvien hoitokäytäntöjen laajentamista lääkärien ja lääkärijärjestöjen keskuudessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia lihavuuden hoidon parissa työskentelevien lääkäreiden yhdyssiteenä ja edistää lihavuuden hoidon kehittymistä maassamme, ja toimia lihavuuden hoidon lääketieteellisenä foorumina ja asiantuntijaorganisaationa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää lihavuuden lääketieteellisen hoidon tunnettavuutta muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten tieteellisten, julkisten, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä tiedotusvälineiden keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koulutuksia ja tapahtumia, toimittaa julkaisuja ja muuta informaatiota, järjestää asiantuntija- ja lääkärifoorumeja, harjoittaa yhteiskuntasuhdetoimintaa, järjestää tutustumismatkoja, laatia lihavuuden hoidon arviointi- ja akkredointijärjestelmiä, tehdä esityksiä viranomaisille ja antaa pyydettäessä asiantuntijalausuntoja. Yhdistys osallistuu kansainväliseen toimintaan. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja järjestää asianomaisella luvalla keräyksiä toimintansa tukemiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tehdä yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Yhdistys voi myös myöntää tutkimus-, matka- ja muita apurahoja.

3. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä Suomessa laillistettu lääkäri tai vähintään 4. vuosikurssin lääkäriopiskelija, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Yhdistyksen tukijäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Yhdistyksen vuosikokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut lihavuuden hoidon alueella, tai henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Liittyessään yhdistykseen jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistaman jäsenmaksun. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai joka ei ole maksanut kahteen vuoteen jäsenmaksuaan.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarvittaessa hallitusta voidaan täydentää kausien aikana. Hallituksen kokous voidaan pitää osallistumalla paikan päällä tai etänä kuten puhelimitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Hallitus voi valita toiminnanjohtajan johtamaan yhdistyksen juoksevaa hallintoa yhdistyslain, yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toiminnanjohtaja voi myös olla hallituksen jäsen.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen ennen kesäkuun loppua sekä syyskokoukseen ennen joulukuun loppua hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen puheenjohtajan ääni. Etäosallistumista voidaan hyödyntää vaihtoehtoisena osallistumismuotona yhdistyksen kokouksissa.

9. Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat.
  2. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
  3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat.
  2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet §5 mukaisesti.
  4. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö.
  5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.